• 0414 315 64 24 ayışığım telefon
  • info@ayisigim.org ayışığım email

Tüzüğümüz

AY IŞIĞIM YARDIMLAŞMA KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı:  AY IŞIĞIM YARDIMLAŞMA KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ ’ dir. Derneğin merkezi ŞANLIURFA’ dadır. Derneğimizin merkezi dışında hiçbir yerde şubesi yoktur. Açılamaz. Dernek kısaca adı ‘Ay Işığım Derneği’’dir. Derneğin amblemi mavi karenin içersinde beyaz dolunay ve üzerinde altı tane mavi şeritten oluşmaktadır.

DERNEĞİN AMACI ve HİZMET KONULARI

Madde 2: Derneğin amacı, ülkemizin ekonomik,  sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, ilimizde ve ülkemizde yaşayan anne-babasız yada yardıma muhtaç birey ve yoksul ve de düşkünlere maddi, manevi ve eğitim ve kültür hizmeti sunmaktır.

 DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3: Dernek, amacı doğrultusunda anne-baba sızlarlara öncelik vermek üzere,

 

1.      İlimizde ve ülkemizde yaşayan yetim ve öksüz ve muhtaçları tespit eder.

2.      Yine ilimizde ve ülkemizde yaşayan yardım sağlayabilecek vatandaşları tespit eder.

3.      Tespit edilen yetim ve öksüz ve muhtaçların eğitim sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunur. 

4.      Gıda, Giyim ve barınma ve ısınma ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunur.   

5.      Belirlenen kişilerin sosyal, eğitim ve kültür faaliyetlerini arttırıcı çalışmalar yapar.

6.      Toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma bilincini arttırmak amacıyla yarışmalar düzenler, gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.

7.      Yardımseverlik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.

8.      Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olur, gerekli altyapının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.

9.      Amaç ve faaliyetler için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, konserler  tertip eder.

10.  Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları yerli ve yabancı yardımlaşma toplulukları ile işbirliği yapar.

11.  Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar.

12.  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir sosyal yaşamın sağlanması yönünde çaba gösterir.Gerektiğinde iktisadi işletme kurar.

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.
 
ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile tüzel kişiler derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye'de değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

 

  ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 5- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Demekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulunun kararı ile son verilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

  TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 6- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar

1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2. Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3. Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu defter kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

4. Alındı belgesi kayıt defteri; alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.

Bu defterlerden başka ayrıca,

İşletme Esasına Tabi Olması Halinde, İşletme hesabı defteri, envanter defteri

Bilanço Esasına Tabi Olması Halinde, Yevmiye defteri, Büyük defter, envanter defteri tutulur. Bu defterlerin, notere tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur. Sayılan defterlerden işletme, envanter, yevmiye ve büyük defter, her yıl defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen soy ay olan Aralık ayında tasdik edilmesi gerekir, aynı defteri devam eden yılda da kullanmak isteyenler ise kullanılacak yılın Ocak ayında ara tasdik yaptırmaları gerekir.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 7- Dernek gelirleri Maliyeden alınacak Alındı Belgeleri ile toplanır. Alındı Belgeleri resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde, usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır, mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.

Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.

Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az beş yıl süre ile saklanması zorunludur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 8- Derneğin gelir kaynakları;

1. Üyelik aidatı; üyelerden giriş ödentisi olarak. 10 YTL; aidat olarak da 1YTL ödenti alınır. Ödentiler aylık tahsil edilebildiği gibi yıllık olarak da toptan tahsil edilebilir. Aidatları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. .

2. Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,

3. Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler,

4. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen yarışma, balo, konser, çay ve yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, spor faaliyeti ve yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler.

5. Yardım Toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

7. Diğer gelirler

 DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9- Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul,

B) Yönetim Kurulu,

C) Denetleme Kurulu.

<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=https://www.youtube.com/watch?v=Pr1pacof2jw">
 

A)GENELKURUL

Madde 10- Genel Kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11- Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, yönetimce denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü. Saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa. ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Ayrıca, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI

Madde 13- Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantı Dernek Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.

Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı ile bir başkan vekili ve iki katip üyesi seçilerek Toplantı Divanı” oluşturulur. Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

 

Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin, görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

B) YÖNETİM KURULU

Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelge hazırlamak, genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer konular Yönetim Kurulu'nun görevi ve yetkisindedir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında aldıkları oy çoğunluk sırasına göre görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı belirler ‘Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç iki haftada bir mutat olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.

Yönetim Kurulu mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin genel kurulda aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağrılması zorunludur.

C) DENETLEME KURULU

Madde 15- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlarını Denetleme Kurulu Karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na ve toplandığında da Genel Kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 16- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yar almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği görüşülebilmesi için kayıtlı üyelerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunmaları gerekir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ise toplantıya katılan üyelerin en az 2/3 ünün kabul oyudur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

 
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Madde 17- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilince beş gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, aynı amaca (Anne-babasız ve muhtaçlara) hizmet eden dernek, vakıf veya kuruluşlara devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 18- Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Sosyal Ağlarda Paylaş:

web tasarım | sitenizvarmi.com